Bezpieczeństwo obiektów

Bezpieczeństwo obiektów

Zapewnienie bezpieczeństwa zasobom materialnym oraz osobom przebywającym na terenie obiektu jest czynnikiem kluczowym. Takie zagrożenia jak pożar czy zalanie mają potężne konsekwencje finansowe. Najskuteczniejszym sposobem obrony przed sytuacjami krytycznymi jest skuteczna prewencja.

System Chronomatik™ zapewnia ciągły monitoring pełnej sprawności systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zdalne powiadamianie o występujących zdarzeniach oraz koordynację działań rozmaitych podsystemów w przypadku wystąpienia zagrożenia. Takie podejście oznacza obniżenie do minimum ryzyka wystąpienia zdarzeń katastrofalnych w skutkach.

Ciągły nadzór nad bezpieczeństwem

Monitorowanie prawidłowej pracy urządzeń zainstalowanych w obiekcie powoduje podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności całej infrastruktury technicznej m.in.:

  • instalacji PPOŻ – m.in. monitorowanie centralki, pomp, poziomu oraz temperatury w zbiornikach PPOŻ,
  • instalacji SSWIN – m.in. monitorowanie pracy centralki alarmowej,
  • instalacji elektryczna – m.in. monitorowanie parametrów sieci, temperatur w rozdzielnicach,
  • instalacji zasilania awaryjnego – m.in. monitorowanie zasilaczy UPS oraz agregatu prądotwórczego,
  • instalacji C.O. – m.in. monitorowanie pracy kotłów C.O., pomp obiegowych, temperatur oraz ciśnień obiegów grzewczych.

System Chronomatik™ oferuje też szeroki wachlarz funkcji w zakresie:

  • monitorowania dopuszczalnego obciążenia dachu (poziom oraz ciężar śniegu),
  • monitorowania warunków środowiskowych (m.in. temperatura oraz zawartość CO2 w obiekcie),
  • precyzyjnego monitorowania dopuszczalnej liczby osób przebywających w obiekcie (np. informacja podczas ewakuacji czy wszystkie osoby opuściły już obiekt).

Zdalny monitoring i diagnostyka

Z dowolnego miejsca na świecie można uzyskać informacje na temat sytuacji panującej w obiekcie oraz można dowiedzieć się o awariach, jakie wystąpiły i co uległo uszkodzeniu. Wyjeżdżające na zgłoszenie służby serwisowe posiadają dzięki temu dokładną informację, jakie narzędzia i części zamienne muszą ze sobą zabrać. Zdalny dostęp do informacji o sytuacji w obiekcie redukuje do minimum potrzebę wykonywania audytów obiektów.

Niezawodne powiadamianie o zdarzeniach

Nieprzerwanie funkcjonuje wieloszczeblowy system skutecznego powiadamiania o sytuacjach odbiegających od normalnego stanu. Upoważnione osoby według ustalonej hierarchii otrzymują informację w formie m.in. sms, e-mail.

Wyeliminowanie błędów

System jednoznacznie stwierdza, że awaria jest awarią i informuje o tym odpowiednie osoby. Unika się w ten sposób nieprawidłowych diagnoz. Chronomatik™ umożliwia też kontrolę działania ekip serwisowych (m.in. określenie czasu ich przybycia, jakości napraw).

Monitorowanie ciągłości instalacji

Ciągły pomiar parametrów instalacji skutkuje tym, że każda awaria sieci (elektrycznej, C.O., klimatyzacji) zostanie zauważona. (Monitorowanie temperatur oraz ciśnień panujących w obiegach grzewczych spowoduje wykrycie nawet najmniejszego wycieku z instalacji).

Zapraszamy do kontaktu!